Czy warto wybrać się na studia podyplomowe?

Absol­wenci stu­diów wyż­szych nasta­wieni na kon­ty­nu­owa­nie nauki wybie­rają stu­dia pody­plo­mowe. Zazwy­czaj taki rodzaj stu­diów wybie­rają osoby aktywne zawo­dowo, które chcą podno­sić swoje kwa­li­fi­ka­cje. Warun­kiem przy­ję­cia na stu­dia są tytuły inży­niera, licen­cjata lub magi­stra.

Rola studiów podyplomowych

Sta­wiane są coraz więk­sze wyma­ga­nia oso­bom szu­ka­ją­cym pracy. Moż­li­wo­ści zawo­dowe są ści­śle powią­zane z aktu­alną wie­dzą i nowymi umie­jęt­no­ściami, które się zmie­niają wraz z roz­wo­jem tech­no­lo­gicz­nym spo­łe­czeń­stwa. Wybór kon­kret­nej spe­cja­li­za­cji na wybra­nym kie­runku stu­diów pozwala zde­cy­do­wa­nie lepiej reali­zo­wać swoje cele zawo­dowe. W trak­cie kształ­ce­nia zdo­by­wamy potrzebną wie­dzę i umie­jęt­no­ści zwią­zane z wybraną spe­cja­li­za­cją. Naby­wamy kom­pe­ten­cje twarde, które prze­kła­dają się na dal­szy awans na ścieżce zawo­dowej. Rozwi­jamy także kom­pe­ten­cje mięk­kie, które są nie­zbędne do dobrego funk­cjo­no­wa­nia w spo­łe­czeń­stwie.

Posze­rza­nie i roz­wój zainteresowań

Studia podyplomowe to następny krok w zwięk­szeniu posia­da­nej dotych­czas wie­dzy i roz­wój nowych umie­jęt­no­ści. Otrzy­mu­jemy także realną szansę na zmianę obec­nych kwalifikacji i zdo­by­cie nowego zawodu. Wzrastające zapotrzebowanie na wysokiej klasy specjalistów ma duże przełożenie na wybór kie­ru­nku oraz popu­lar­ności danych stu­diów. Rezul­ta­tem uzy­ska­nia dyplomu jest więk­szy wybór wśród ofert pracy oraz moż­li­wość dal­szego kształ­ce­nia zawo­dowego.

Nabór na stu­dia pody­plo­mowe

Kan­dy­dat musi speł­nić okre­ślone warunki zwią­zane z nabo­rem na uczel­nię.

Nabór składa się z nastę­pu­ją­cych czyn­no­ści:

  • oka­za­nia doku­mentu toż­sa­mo­ści;
  • przed­sta­wie­nia dyplomu ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych;
  • wypeł­nie­nia ankiety rekru­ta­cyj­nej;
  • zło­że­nia wszyst­kich doku­men­tów w prze­pi­so­wym ter­mi­nie.

Wybór kie­runku i trybu stu­diów pody­plo­mo­wych

Stu­dia w zależności od wybranego kierunku różnią się długością nauki, naby­tymi uprawnieniami oraz cze­snym. Kie­ru­nek powi­nien być wybrany z dużą roz­wagą, a koń­cowy rezul­tat musi speł­nić nasze ocze­ki­wa­nia.

Studia podyplomowe online są iden­tyczne z try­bem sta­cjo­nar­nym. Decyzję wyboru trybu studiów podejmuje stu­dent w zależności od sytuacji życiowej. Nie­wąt­pli­wym plu­sem jest brak dojaz­dów, przej­rzy­sta plat­forma edu­ka­cyjna oraz lep­sza orga­ni­za­cja czasu zwią­zanego z pracą czy życiem pry­wat­nym.

Duży wybór studiów podyplomowych ofe­ruje renomowana uczelnia Filozoficzno-Pedagogiczna. Wię­cej infor­ma­cji uzy­skasz na stro­nie dostępne https://wwszip.pl/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here