niedziela, 14 sierpnia, 2022
Absol­wenci stu­diów wyż­szych nasta­wieni na kon­ty­nu­owa­nie nauki wybie­rają stu­dia pody­plo­mowe. Zazwy­czaj taki rodzaj stu­diów wybie­rają osoby aktywne zawo­dowo, które chcą podno­sić swoje kwa­li­fi­ka­cje. Warun­kiem przy­ję­cia na stu­dia są tytuły inży­niera, licen­cjata lub magi­stra. Rola studiów podyplomowych Sta­wiane są coraz więk­sze wyma­ga­nia...

Polecane